Romanian

कसरी बाइबल अध्ययन समूह शुरु गर्ने ?

हामी विश्वास गर्छौं कि तपाई जो कोही हुनुहुन्छ, तपाई जहाा बस्नुहुन्छ, काम र सामाजिकरण गर्नुहुन्छ परमेश्वरले तपाईलाई अनन्तको प्रभावको लागि प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ । शुरु गर्न यहाा तीन सजिलो चरणहरु छन् ः

१. प्रार्थना
...यो सबै प्रार्थना र सम्बन्धबाट सुरु हुन्छ ।

प्रार्थना
ड्ड तपाईलाई बाइबल अध्ययन सुरु गर्न मद्दत गर्ने मित्रको लागि प्रार्थना गर्नुहोस् ।
ड्ड नियमित रुपमा साधै प्रार्थना गर्नुहोस् । परमेश्वरलाई उहााको योजना र निर्देशनको लागि सोध्नुहोस् ।
ड्ड तपाईको क्षेत्रमा हिड्दा प्रार्थना गर्नुहोस् । परमेश्वरको अशिष् र सुरक्षाको माग गर्नुहोस् ।
ड्ड मानिसहरुको नाम लिएर प्रार्थना गर्नुहोस् । परमेश्वरसाग उनीहरुलाई भेट्न, वास्ता गर्न र सेवा गर्न अवसरहरुको लागि माग गर्नुहोस् ।
ड्ड उनीहरुलाई बाइबल अध्ययन गर्न चासो होस् भनेर प्रार्थना गर्नुहोस् ।
सम्बन्धहरु
ड्ड तपाईको नजिक बस्ने, काम गर्ने वा सामाजिकरण गर्नेहरुलाई भेट्नुहोस् । मित्रैलो र प्रोत्साहनजनक हुनुहोस् ।
ड्ड कुराकानी थाल्नुहोस्– असल प्रश्नहरु सोध्नुहोस् र असल श्रोता बन्नुहोस् ।
ड्ड चिया, कफी वा खानामा समय बिताउनुहोस् ।
ड्ड प्रेम गर्नलाई, दिनलाई र सेवा गर्नलाई अवसरहरु खोज्नुहोस् ।

 

२. जडान
...चासो राख्नेहरुलाई खोज्नुहोस् ।

एक सभाको योजना बनाउनुहोस्
ड्ड मिति समय र स्थान छनौट गर्नुहोस् ।
ड्ड आउन चाहने व्यक्तिहरुको सूची बनाउनुहोस् ।
ड्ड प्रार्थना गर्नहोस् र तिनीहरुलाई आमन्त्रित गर्नुहोस् ।
ड्ड यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने स्फूर्तिको लागि योजना बनाउनुहोस् ।
ड्ड कुराकानीको लागि प्रश्नहरुको सूची बनाउनुहोस् अथवा परिचय गर्ने गतिविधि बनाउनुहोस् ।

भेला हुने मार्गदर्शन

ड्ड इच्छा छ भने चिया, कफी वा खाजा दिन’हास् ।
ड्ड स्वागत गनर्’होस्, आˆनो परिचय दिन’होस्, एक अर्कालाई चिन्न’होस् (प्रश्नहरु ऋथवा क’नै गतिविधि प्रयोग गनर्’होस्) र एक अर्कासाग रमाइलो गन’होस् ।
ड्ड आˆनो समयको अन्त्यतिर यसो भन्न’होस् ःहामीले सागै यति असल समय बितायाौ । म एक स’रक्षित वातावरण र हेरचाह गर्ने सम’दाय उपलब्ध गराउन चाहन्छ’ जहाा हामी सागै बाइबल अध्ययन गर्ने, पदहरुले के भन्न खोजेको र हाम्रो जीवन साग कसरी मेल खान्छ भनेर पत्ता लगाउन सक्छौं । यदि तपाई इच्छ’क ह’न’ह’न्छ भने मलाई थाहा दिन’होस् ।

३. अग’वाई
...अब सुरु गर्नुहोस् ।

ड्ड हरेक व्यक्तिको लागि अध्ययन मार्गनिर्देशिका डाउलोड र प्रिन्ट गर्नुहोस् ।
ड्ड अध्ययन मार्गनिर्देशिकामा सुझाव गरिएको चार समूहको पदहरुमध्ये एउटा छान्नुहोस् ।
ड्ड सहभागीहरुलाई हरेक दिनको प्रश्नहरुको उत्तर लेख्न एउटा सानो कापी चाहिन्छ ।

नेपालीमा बाइबल अध्ययन

  • ज्योति (Nepali - Light)

    4.0/5 rating 1 vote
    ज्योति (Nepali - Light)

    समुद्री कछुवाको लागि जीवन समुद्र्रमा छ । मृत्यु निश्चित हुन्छ जब कुनै कृत्रिम बत्तीद्वारा उनीहरु आˆनो प्राकृतिक निवासबाट टाढा हुन्छ । येशुले भन्नुभयो “म संसारको ज्योति हाु... तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ” यहून्ना ८ः१२ । जीवन, सम्बन्ध चमत्कार र येशूको सन्देशमा केन्द्रित चार ज्योतिका अध्ययनहरुमा खनिनुहोस् ।

What is NBS2GO?

NBS2GO = Neighbor Bible Studies 2GO. This website is the simple packaging of ideas, resources, and inspiration to equip believers to launch and multiply Bible study groups.


What's the big deal about a neighbor Bible study group?

A neighbor Bible study group brings together a wide range of seekers and Christ-followers to study, discuss, and encourage one another toward life application of God’s Word. This blending of spiritual maturity levels creates a dynamic, life-transforming community. Friendships are formed, and group members are equipped to minister to others where they do life. 

NLT Scripture references on nbs2go.com and in publications, unless otherwise noted.

Contact Us

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please choose one.
Please let us know your message.
Invalid Input

By clicking the "Send" button below, you agree to receive email updates from NBS2GO and agree to Cru’s privacy policy.