Romanian

របៀបចាប់ផ្តើមក្រុមសិក្សាព្រះគម្ពីរ

ពួកយើងជឿថាព្រះអង្គសព្វព្រះទ័យប្រើអ្នកទោះ​បី​អ្នកជានរណា ហើយរស់នៅ និងធ្វើការ
ឬក៏ទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមនៅទីណាក៏ដោយ
ដើម្បីបង្កើតផលសម្រាប់ភាពអស់កល្បជានិច្ច។ដើម្បីចាប់ផ្តើម ទាំងនេះគឺជាជំហ៊ានងាយៗ៣យ៉ាង៖

១.អធិស្ឋាន
... ដំបូងគឺការអធិស្ឋាននិងសេចក្ដីប្រកប។

ការអធិស្ឋាន
 សូមអធិស្ឋានសំរាប់មិត្តម្នាក់ដែលនឹងជួយអ្នកអោយបង្កើតជាក្រុមសិក្សាព្រះគម្ពីរ។
 អធិស្ឋានជាមួយគ្នាជាទៀងទាត់។សុំព្រះអង្គ សម្រាប់ផែនការនិងទិសដៅរបស់ទ្រង់។
 អធិស្ឋាននៅពេលអ្នកដើរ។សុំព្រះពរនិងការការពារពីព្រះអង្គ។
 អធិស្ឋានសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ ដោយឈ្មោះ​របស់​ពួកគេ។សុំព្រះអង្គ​
សម្រាប់ឱកាសក្នុងការជួបជុំ យកចិត្តទុកដាក់ និងបម្រើពួកគេ។
សកម្មភាពនៃការយកចិត្តទុកដាក់ពេញដោយការបើកចិត្តនិងបង្កើតទំនាក់ទំនង។
 សូមអធិស្ឋានអោយពួកគេមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសិក្សាព្រះគម្ពីរ។


ទំនាក់ទំនង
 ជួបជាមួយអ្នករស់នៅជិតអ្នក ធ្វើការជាមួយអ្នក ឬអ្នកនៅជុំវិញអ្នក។
ត្រូវរួសរាយរាក់ទាក់និងលើកទឹកចិត្ត។
 ផ្តួចផ្តើមការសន្ទនា - សួរសំណួរល្អៗនិងធ្វើជាអ្នកស្តាប់ដ៏ល្អ។
 ចំណាយពេលជាមួយគ្នាពេលញ៉ាំតែកាហ្វេឬអាហារ។
 ស្វែងរកឱកាសសម្រាប់ការស្រឡាញ់ ការផ្តល់ និងការបម្រើ។

២. ទំនាក់ទំនង
... ស្វែងរកអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍។.

រៀបចំផែនការជួបជុំ​ គ្នា
 ជ្រើសរើសកាលបរិច្ឆេទណាមួយពេលវេលាណាមួយ និងទីតាំងណាមួយ។
 ធ្វើបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលចង់ចូលរួម។
 អធិស្ឋានហើយអញ្ជើញពួកគេ។
 រៀបចំគំរោងផ្តល់ជូនអាហារសម្រន់ប្រសិនបើអ្នកចង់។
 ធ្វើបញ្ជីសំណួរសម្រាប់ការសន្ទនា ឬរៀបចំផែនការសកម្មភាពដើម្បីស្គាល់គ្នា។

ការណែនាំសម្រាប់ការជួបជុំ ​គ្នា
 បម្រើកាហ្វេតែនិង / ឬអាហារសម្រន់ប្រសិនបើចង់ឱ្យមាន។
 ធ្វើការស្វាគមន៍ណែនាំខ្លួនអ្នកនិងធ្វើការស្គាល់គ្នា
(ប្រើសំណួររឺសកម្មភាព)និងផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវពេលវេលាដើម្បីរីករាយជាមួយគ្នា។
 ដល់ចុងបញ្ចប់នៃពេលរបស់អ្នកអ្នកគួរនិយាយអ្វីមួយដូចជា៖“
យើងមានពេលវេលាដ៏អស្ចារ្យជាមួយគ្នា។
ខ្ញុំចង់ផ្តល់ឱ្យមាននូវបរិយាកាសប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
និងសហគមន៍ដែលយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើឱ្យពួកយើងអាចសិក្សាព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នារកឃើញអ្វីដែ
លព្រះគម្ពីរចែងនិងរបៀបដែលព្រះគម្ពីរទាក់ទងនឹងខ្លួនយើងផ្ទាល់។
សូមប្រាប់ខ្ញុំប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍។

៣.ដឹកនាំ
... ចាប់ផ្តើមពេលនេះ។

 ទាញយកនិងថតចំលងសេចក្តីណែនាំការសិក្សាសម្រាប់អ្នកចូលរួមម្នាក់ៗ។
 ជ្រើសរើសបទគម្ពីរដែលបានស្នើមួយក្នុងចំណោមបួនឈុត
នៅក្នុងសេចក្តីណែនាំការសិក្សានោះ។
 អ្នកចូលរួមនឹងត្រូវការសៀវភៅកត់ត្រាតូចមួយដើម្បីកត់ត្រាចម្លើយរបស់ពួកគេចំពោះសំណួរប្រ
ចាំថ្ងៃ។

ការសិក្សាព្រះគម្ពីរជាភាសារខ្មែរ

 • ពន្លឺ៖ (Khmer - Light)

  0.0/5 rating (0 votes)
  ពន្លឺ៖ (Khmer - Light)

  ពន្លឺ៖ ជីវិតសម្រាប់សត្វអណ្តើកសមុទ្រគឺស្ថិតនៅក្នុងមហាសមុទ្រ។ សេចក្តីស្លាប់គឺប្រាកដណាស់ នៅពេលដែលពួកគេត្រូវវបានឃ្លាតឆ្ងាយពីជម្រកធម្មជាតិរបស់ពួកគេ ដោយពន្លឺសិប្បនិម្មិត។ ព្រះយេស៊ូវបានប្រកាសថា «ខ្ញុំជាពន្លឺរបស់ពិភពលោក ... ជាពន្លឺនាំទៅដល់ជីវិត»យ៉ូហាន ៨:១២ ។ ជីកជ្រៅទៅក្នុងការសិក្សាចំនួនបួនដែលផ្តោតទៅ លើជីវិត, លើទំនាក់ទំនង, លើអព្ភូតហេតុ និងលើសារ របស់ព្រះយេស៊ូវ។
 • ជំហាននៃសេចក្តីជំនឿ (Khmer - Leap)

  0.0/5 rating (0 votes)
  ជំហាននៃសេចក្តីជំនឿ (Khmer - Leap)

What is NBS2GO?

NBS2GO = Neighbor Bible Studies 2GO. This website is the simple packaging of ideas, resources, and inspiration to equip believers to launch and multiply Bible study groups.


What's the big deal about a neighbor Bible study group?

A neighbor Bible study group brings together a wide range of seekers and Christ-followers to study, discuss, and encourage one another toward life application of God’s Word. This blending of spiritual maturity levels creates a dynamic, life-transforming community. Friendships are formed, and group members are equipped to minister to others where they do life. 

NLT Scripture references on nbs2go.com and in publications, unless otherwise noted.

Contact Us

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please choose one.
Please let us know your message.
Invalid Input

By clicking the "Send" button below, you agree to receive email updates from NBS2GO and agree to Cru’s privacy policy.