ГЭРЭЛ (Mongolian - Light)

ГЭРЭЛ (Mongolian - Light)

ГЭРЭЛ: Яст мэлхийн амьдрал усанд бий. Хиймэл гэрэлд төөрөгдөн амьдрах орчноосоо холдвол тэд үхэх нь гарцаагүй. “Ертөнцийн гэрэл бол Би байгаа юм... амийн гэрэлтэй болно” (Иохан 8:12) гэж Есүс тунхаглажээ. Есүсийн амьдрал, харилцаа, гайхамшиг болон мэдээнд төвлөрсөн судлалыг гүнзгий судлаарай.


Study Guide: View | Download
Leader Guide: View | Download
Level: All, Beginner
Type of Study: Study Guide
Duration: 8 week
Topics: Gospels, Jesus' messages, Life Lessons, Life of Jesus, New Testament