ពន្លឺ៖ (Khmer - Light)

ពន្លឺ៖ (Khmer - Light)
Language:
 • Khmer

 • Audience:
 • All
 • Couples
 • Men
 • Students
 • Women
 • Workplace
 • ពន្លឺ៖ ជីវិតសម្រាប់សត្វអណ្តើកសមុទ្រគឺស្ថិតនៅក្នុងមហាសមុទ្រ។ សេចក្តីស្លាប់គឺប្រាកដណាស់ នៅពេលដែលពួកគេត្រូវវបានឃ្លាតឆ្ងាយពីជម្រកធម្មជាតិរបស់ពួកគេ ដោយពន្លឺសិប្បនិម្មិត។ ព្រះយេស៊ូវបានប្រកាសថា «ខ្ញុំជាពន្លឺរបស់ពិភពលោក ... ជាពន្លឺនាំទៅដល់ជីវិត»យ៉ូហាន ៨:១២ ។ ជីកជ្រៅទៅក្នុងការសិក្សាចំនួនបួនដែលផ្តោតទៅ លើជីវិត, លើទំនាក់ទំនង, លើអព្ភូតហេតុ និងលើសារ របស់ព្រះយេស៊ូវ។


  Study Guide: View | Download
  Leader Guide: View | Download
  Level: All, Beginner
  Type of Study: Study Guide
  Duration: 8 week
  Topics: Gospels, Jesus' Messages, Life Lessons, Life of Jesus, New Testament